Kārsavas vidusskolas administrācija


 • Mag. Edgars Puksts - skolas direktors, ķīmijas skolotājs
 • Mag. Rita Nagle - direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja
 • Ludmila Oļipova - direktora vietniece audzināšanas jomā, sociālo zinību skolotāja

Kārsavas vidusskolas skolotāji


 • Mag. Laila Agleniece - latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Mag. Biruta Anisimova - mājturības un tehnoloģiju, ekonomikas un interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Valentīna Barane - svešvalodas (angļu) skolotāja
 • Mag. Ilga Buravceva - svešvalodas (krievu) skolotāja
 • Ilona Cibuļska - latviešu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre
 • Mag. Sarmīte Cibuļska - vēstures, politikas un tiesību un sociālo zinību skolotāja
 • Mag. Ina Gabrāne - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Māris Geidāns - fizikas skolotājs
 • Mag. Antoņina Golubeva - svešvalodu (krievu un vācu) skolotāja
 • Mag. Aina Jurdža - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Modris Karpovs - mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Mag. Ilga Kirovaine - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Viktorijs Krišāns - sporta skolotājs
 • Mag. Lilija Krivteža - sākumskolas skolotāja un skolotājs logopēds
 • Olga Labanova - sporta un interešu izglītības skolotāja
 • Lilita Laganovska - vizuālās mākslas un interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Anita Lele - latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Mag. Sarmīte Linuža - sākumskolas skolotāja
 • Lolita Lipska - internāta, dienesta viesnīcas skolotāja
 • Mag. Solvita Ločmele - latviešu valodas, literatūras un svešvalodas (angļu) skolotāja
 • Mag. Helēna Ļebedeva - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Agnese Medne - interešu izglītības skolotāja
 • Mag. Antoņina Nalivaiko - matemātikas skolotāja
 • Ilona Streļče - sākumskolas skolotāja
 • Mag. Ilona Sutra - izglītības psihologs
 • Mag. Vaira Šicāne - pedagogs karjeras konsultans
 • Mag. Valentīna Tuče - bioloģijas un ķīmijas skolotāja
 • Mag. Ludmila Urtāne - matemātikas un fizikas skolotāja
 • Mag. Ilga Voite - matemātikas, informātikas un interešu izglītības skolotāja
 • Juris Vorkalis - interešu izglītības skolotājs
 • Mag. Vija Zelča - dabaszinību, ģeogrāfijas, sociālo zinību un veselības mācības skolotāja
 • Ligita Žukovska - mūzikas un interešu izglītības skolotāja