COMENIUS vizīte Polijā


Nedēļu pirms skolēnu brīvdienām, no 21. līdz 25. oktobrim Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekta „Uzņēmīgi jaunieši Eiropā bez robežām” („Enterprising Youth in Europe without Boundaries” Nr. 2013-1-PL1-COM06-38635 5) ietvaros četri Kārsavas vidusskolas skolēni: Sabīne Temne (11.kl.), Margarita Homčenko (11.kl.), Linda Agleniece (10.kl.) un Agate Undīne Jurāne (10.kl.), skolotāju Valentīnas Baranes un Modra Karpova pavadībā viesojās Polijas pilsētā Češinā, kur bija pulcējušies pārstāvji no visām pārējām projekta dalībvalstīm (Polijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas, Beļģijas un Turcijas).

Vizītes galvenie uzdevumi bija: savas valsts un skolas prezentācija un partnervalstu iepazīstināšana ar savas mācību firmas dibināšanas biznesa plānu.

Nedēļa Polijā aizritēja ļoti spraigi. Skolēni iepazinās ar Češinas organizācijas un vadības vidusskolu, piedalījās mācību stundās, aktīvi darbojās radošajās darbnīcās un semināros, apmeklēja ledus halli, piedalījās ekskursijās un visos citos organizētajos pasākumos, godam pārstāvot savu valsti un skolu.

Ļoti savdabīgā veidā skolēni tika iepazīstināti ar Češinas pilsētu. Tika organizēta orientēšanās spēle četrām starptautiskām grupām, katrā no kurām bija pa vienam pārstāvim no katras valsts. Grupu uzdevums bija atrast pilsētā pēc kartes sarakstā minētos objektus, kur viņus sagaidīja kāds no poļu skolēniem un atzīmēja, ka grupa ir sasniegusi mērķi.

Ekskursija uz Osvencimas nāves nometni ar tās autentiskajām barakām, iespaidīgajām ekspozīcijām apvienojumā ar gides aizraujošo stāstījumu bija milzīgs emocionāls pārdzīvojums gan skolēniem, gan skolotājiem.

Vizīte noslēdzās ar ekskursiju uz Krakovu, noslēguma biznesa semināru augstskolā, kā arī pilsētas ievērojamo vietu apskati gida vadībā.

Comenius starptautiskā projekta dalībniekiem šī bija pirmā šāda veida pieredze, kas prasīja erudīciju, angļu valodas zināšanas, prasmi socializēties pilnīgi nepazīstamā vidē un sabiedrībā, kā arī prasmi uzstāties plašas auditorijas priekšā, un jāatzīmē, ka viņi veiksmīgi tika ar visu galā. Apkopojot skolēnu viedokli par vizīti, var atzīmēt, ka viņiem patika poļu viesmīlība, nacionālais ēdiens Łazanki, Polijā ražotās konfektes, ekskursija uz Osvencimu un, protams, skaistā, vēsturiskā, kalnu iekļautā Češinas pilsēta, kuras viena puse atrodas Polijā, bet otra puse Čehijā, un valstu robežu veido upe, kas plūst cauri pilsētai.

Nobeigumā gribas piebilst, ka vizīte Polijā ir tikai sākums Comenius projekta aktivitātēm, jo priekšā vēl piecas ārzemju vizītes un ciemiņu uzņemšana Kārsavas vidusskolā 2015. gada aprīlī. Novēlēsim veiksmi projekta darba grupai, lai viss izdodas arī turpmāk!

COMENIUS visit to Poland


One week before the autumn holidays, from 21st to 25th October, within the framework of Comenius Multilateral school partnerships („Enterprising Youth in Europe without Boundaries” Nr. 2013-1-PL1-COM06-38635 5) four students of Karsava Secondary School: Sabīne Temne (form 11), Margarita Homčenko (form 11), Linda Agleniece (form 10) and Agate Undīne Jurāne (form 10), accompanied by the teachers Valentīna Barane and Modris Karpovs, visited Polish city Cieszin were representatives of all partner countries (Poland, Spain, Italy, Germany, Belgium and Turkey) had gathered.

The main tasks during the visit were: presentation of the country and school and introduction of the business plan of the school company.

The week in Poland was very busy. The students got acquainted with School of Organization and Management in Cieszyn, took part in the lessons with the host students, and were engaged in creative workshops, visited the Ice Hall, went on excursions and actively took part in all organized activities.

Sightseeing of Cieszin was organized in a very original way. That was carried out as an orientation game for four international groups that consisted of students from all partner countries. The task of the groups was using the city map to find the objects in the city according the given list where some Polish students were waiting for the groups and matching in the list that the group has reached the destination.

The excursion to Oswiecim Death Camp with its authentic barracks, impressive exhibitions together with fascinating talk of the guide was overwhelming emotional experience for students as well as teachers.The visit was concluded with the trip to Cracow, a final business seminar at the University and the guided tour around the city.

For our students and teachers that was the first such experience that demanded erudition, knowledge of the English language, ability to socialize in a completely unfamiliar environment and society, as well as to take the floor in front of the numerous audience but they did everything successfully.

To summarize students’ opinions about the visit, it must be remarked that they liked Polish hospitality, their national dish Lazanki, Polish sweets, the trip to Oswiecim, and, of course, the marvellous, historical city of Cieszin, surrounded by mountains one part of which is located in Poland but another one in Czech Republic and the border is the river that flows through the city.

In conclusion it can be remarked that the visit to Poland was just the beginning of the Comenius project because we have five more foreign visits and welcoming groups of all partner countries in our school in April 2015.Let’s wish good luck and success to the whole Comenius team!