ESF

Kārsavas vidusskolā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” no visas Latvijas ir iesaistītas 253 izglītības iestādes. Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā izglītības iestādēs īstenot dažādus mācību un ārpusstundu pasākumus.

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Kārsavas vidusskola piedalās jau otro gadu.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Viena no šādām mācību formām ir praktiskās nodarbības. Tās ir nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc mācību stundām 7. - 9.klašu izglītojamiem. Tās notika 2017./2018.m.g. no 1.oktobra līdz 30. novembrim.

Praktisko nodarbību “Iepazīsti vidi” mērķis ir nodrošinot individualizētu, tematiski virzītu turpinājumu tam, kas darīts mācību stundās, ievērojot skolēnu pieredzi, prasmes, izziņas procesu īpatnības un izglītības standartā un mācību priekšmetu programmās izvirzītos mērķus un uzdevumus. Tā ir iespēja aktīvi darboties, izzināt pasauli pašam, būt pētniekam, paaugstināt savu zināšanas līmeni, celt savu pašapziņu. Praktisko nodarbību “Iepazīsti vidi” 2018./2019.m.g būs iespējams apmeklēt 7. - 9.klašu izglītojamajiem arī februārī un martā.

Vēl viena no jaunām mācību organizācijas formām ir mācību vizītes. Tā ir iespēja parādīt skolēniem vajadzību pēc daudzpusīgām zināšanām un prasmēm. Pirmā mācību ekskursija bija 2017./2018.m.g. rudenī 1.- 4.klašu skolēniem, kuri devās uz Daugavpils ZINOO centru un Mini zoodārzu. Pavasarī 3. – 4.klašu izglītojamie mācību ekskursijā devās uz Cēsu ZINOO centru, vasarā 1.- 4.klašu izglītojamie devās mācību ekskursijā uz Tartu AHHA centru, bet 5. - 9.klašu izglītojamie uz Rīgas Latvijas Dabas muzeju. Pēdējā mācību ekskursija projekta ietvaros Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” bija 2018./2019.m.g. rudenī 5. - 9.klašu izglītojamajiem, kas devās uz Tartu AHHA centru, kur skolēni apmeklēja izstādi “Jūras briesmoņi”, planetāriju un darbnīcu “operācija – acs”. Skolēni paplašināja savu redzesloku, guva jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas.

Uzsākot 2017./2018.m.g., rudens brīvdienās darbojās dienas tematiskā nometne “Iepazīsti dabu” 1. - 4.klašu skolēniem, ko organizēja Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrība. 2018.gadā jūnijā tika rīkota nometne 1. - 6.klasēm “Jaunie pētnieki”. Uzsākot 2018./2019. mācību gadu, oktobrī projekta ietvaros Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Salnavas atbalsta biedrība “Kūzuls” rīkoja nometni “ Vides pētnieki” 5. - 9.klasēm. Skolēniem tika dota iespēja gūt jaunas zināšanas un prasmes, pieredzi, kā arī pilnveidot konkrētās mācību jomas zināšanas neformālā vidē.

Uzsākot 2017./2018. mācību gadu, 5. - 9.klašu skolēniem tika īstenots ārpusstundu pasākums radošās darbnīcās “Krāsu pasaule”, kas veltīts Latvijas simtgadei. Savukārt 2018./2019. mācību gadā 1. - 9.klašu skolēniem ir iespēja piedalīties radošā darbnīcā “Mūzikas skaņas”, kas arī veltīta Latvijas simtgadei. Šīs aktivitātes mērķis ir iesaistīt visus pasākuma dalībniekus kopīgā, pozitīvām emocijām piepildītā, procesā, uzlabot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, pastiprināt interesi par latviešu tradicionālo mūziku un muzicēšanu, izgatavot vienkāršus skaņu rīkus, apgūt tradicionālo mūzikas instrumentu spēli, kā arī iemācīties latviešu dziesmas un rotaļas.

2017./2018. mācību gada oktobrī projekta ietvaros Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tika uzsāktas individuālās psihologa konsultācijas 3. - 4.klašu izglītojamiem, kas turpināsies līdz 2019.gada maijam. Konsultāciju mērķis ir attīstīt skolēnos saskarsmes prasmes, izvērtēt skolēnu intelektuālās spējas un izstrādāt atbalsta pasākumus mācību procesa uzlabošanai. Individuāla pieeja ir svarīgs nosacījums kvalitatīvai izglītības nodrošināšanai.

Projekts noslēgsies 2019.gada maijā.


Kārsavas vidusskolas direktora vietniece Rita Nagle