Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Kārsavas vidusskolā 2017./2018.m.g.


Divu mācību gadu laikā katrs 11.a klases skolēns uzrakstīja zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev tuvu tematu. Savus pētījumus skolēni veica veselības mācībā, bioloģijā, ķīmijā, vēsturē, kulturoloģijā, latviešu valodā, fizikā un sportā. Vairums pētījumu bija saistīti ar Kārsavas novada dabas un kultūrvides izpēti, veselīgu paradumu iedzīvināšanu jauniešos un ekoloģiskas pārtikas ražošanu Kārsavas novadā. Skolēnu darbus vērtēja skolotāji – skolēnu pētniecisko darbu konsultanti un uzrakstīto darbu recenzenti. Konferences laikā žūrijas komisija vērtēja skolēnu prasmes prezentēt savu darbu un atbildēt uz klātesošo skolēnu un pedagogu jautājumiem. Labākie darbi tiek izvirzīti uz Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferenci.

ZPD

2018.gada 23. martā Daugavpils Universitātē jau astoto reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference. Latgales reģiona ZPD konferencē Kārsavas vidusskolu un Kārsavas novadu pārstāvēja 11.a klases skolniece Aivita Nalivaiko ar savu veikto pētījumu bioloģijā “Balto galviņkāpostu šķirnes “Kamennaja golova” un hibrīdu “Megaton F1” un “Jaguar F1” salīdzinājums”. Skolnieces Aivitas Nalivaiko veikto pētījumu un prezentāciju ZPD konferencē žūrijas komisija novērtēja ar 2 pakāpes diplomu.

Aivita Nalivaiko

Skolniece ieguva arī tiesības startēt Daugavpils Universitātes 4 bakalaura studiju programmās (bioloģija, ķīmija, vides zinātne un fizioterapija) budžeta vietās. Skolnieces skolotāja - konsultante Valentīna Tuče ieguva Daugavpils Universitātes Pateicības rakstu.

Edgars Puksts Kārsavas vidusskolas direktors