Kārsavas vidusskolas skolēni piedalās Latgales reģiona ZPD konferencē


2017.gada 17.martā Daugavpils Universitātē notika Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference. Konferenci atklāja Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, profesore Inese Kokina, kura savā uzrunā mudināja skolēnus, aizstāvot ZPD, būt drošiem, parādīt sevi pēc iespējas pozitīvāk un gūt jaunu pieredzi. Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis, profesors Arvīds Barševskis konferences dalībniekiem vēlēja uzstādīt sev pēc iespējas augstāku mērķus zinātnē un gribēt to sasniegt. VISC vecākā referente, Latvijas izglītojamo zinātniskās konferences koordinatore Mudīte Kalniņa atgādināja, ka šī ir 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference mūsu valstī un aicināja pēc iespējas agrāk, jau pat 8.klasē, sākt skolēniem nodarboties ar pētniecību un turpināt to līdz pat 12.klasei un tikai tad ar savu pētījumu piedalīties ZPD konferencē, lai sasniegtu iespējami labākus rezultātus.

Kārsavas vidusskolu ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem pārstāvēja četri 11.a klases skolēni. ZPD ķīmijā veica Ivo Burmeisters par tematu „Kalcija un magnija karbonātu masas daļas noteikšana Salenieku un Zobļevas dolomītā” un Dans Kazimirs Valeniks par tematu „Dzelzs iegūšana no purva rūdas - limonīta laboratorijā, kā reducētāju izmantojot ūdeņradi” (skolotājs konsultants abiem skolēniem - Edgars Puksts). Ēriks Starodumovs ZPD izstrādāja pedagoģijā par tematu „Vieglatlētikas disciplīna 5000 metri” (skolotājs konsultants Viktorijs Krišāns). Visi 3 skolēni saņēma Daugavpils Universitātes Atzinības rakstus. 11.a klases skolniece Liene Nagle izstrādāja ZPD ekonomiskajā ģeogrāfijā par tematu „Privātmājas sektora apdzīvojuma un apdzīvotības izpēte: Kārsavas piemērs” un saņēma Daugavpils universitātes Pateicības rakstu (skolotāja konsultante Vija Zelča). Visi trīs skolotāji konsultanti saņēma Daugavpils Universitātes Pateicības rakstus.

Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis pasniedza Kārsavas vidusskolas direktoram Edgaram Pukstam Pateicības rakstu par izglītojamo sekmīgu dalību Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību, vides izglītības koordinatoru MA vadītāja: Valentīna Tuče