Valoda ir pilsēta


„Valoda ir pilsēta, kuras uzcelšanā ikviens cilvēks iemūrējis savu akmeni”

(Emersons)


7.aprīlī Kārsavas vidusskolā viesojās ciemiņi no kaimiņu novadiem-Baltinavas novada, Balvu novada, Rugāju novada krievu valodas ( svešvalodas) skolotāji. Ciemošanās mērķis - pieredzes apmaiņas seminārs, 6.a klases skolēni organizēja pēcpusdienu „Mini, mini mīklu!” Uz pasākumu bija ieradušies multiplikācijas filmu varoņi, kaķis Matroskins (Ivita Korkla) un Zilacīte (Laine Pontaga). Literārie varoņi gribēja uzzināt, vai skolēni labi mīklu minētāji. Bērni minēja mīklas, lasīja dzejoļus, dziedāja dziesmas, piedalījās atjautības konkursā. Pēcpusdiena noritēja interesanti, skolēni paši jutās gandarīti, jo tika ieguldīts liels darbs. Malači! Kaimiņu novadu skolotāji pateicās par jauko pasākumu un mudināja mācīties, apgūt pēc iespējas vairākas svešvalodas, to pieprasa mūsu laikmets, jaunietim jābūt izglītotam, spējīgam konkurēt darba tirgū.

Laiks paskrēja nemanot, darbs turpinājās, skolotāji dalījās pieredzē, demonstrēja labās prakses piemērus, runāja par problēmām, to risināšanu, jaunāko tehnoloģiju izmantošanu stundā, izdales materiāla veidošanu. Skolotāju uzstāšanās bija interesanta, katrs varēja paņemt idejas savam darbam .Kā atzīmēja skolotāja N.Garā, patīkami tikties savā bijušajā skolā ar skolas biedriem, atcerēties jaukos brīžus no skolas dzīves. Ciemiņi atzīmēja, ka skolā laba materiāli tehniskā bāze, skola sakopta un daudz zaļumu. Patīkami bija dzirdēt, jo ikdienā mēs to nenovērtējam.

Paldies visiem par atsaucību šī pasākuma organizēšanā!

Kārsavas novada krievu valodas (svešvalodas )MA vadītāja I.Buravceva.