Lepojamies ar sasniegumiem Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.


Skolēnu zinātniskās pētniecības darbības tradīcijām Kārsavas vidusskolā ir dziļas saknes. Katru gadu II semestrī notiek skolas zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference, kurā 11.klases skolēni prezentē savu pētījumu rezultātus. Pēc skolas ZPD konferences rezultātiem labākie darbi tiek izvirzīti uz Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferenci Daugavpils Universitātē. Šogad uz Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci tika izvirzīti četri darbi. Bioloģijas nozarē – Agitas Potašas un Egitas Potašas darbs “Akvaponikas sistēma mājas apstākļos”( darba vadītāja skolotāja V.Tuče), Valodniecības un literatūrzinātnes nozarē – Ivitas Korklas darbs “Frazeoloģismu lietojums un nozīme skolēnu valodā” un Lūcijas Burmeisteres darbs “Kārsavas novada Salnavas, Goliševas un Malnavas pagasta iedzīvotāju valodas sociolingvistiskais raksturojums” (darbu vadītāja skolotāja A.Lele), Ķīmijas zinātnes nozarē – Aināra Kaupuža darbs “Fosfātjonu noteikšana Kārsavas novada Šnitkas un Avženkas upēs Kārsavas pilsētas teritorijā” (darba vadītājs skolotājs E.Puksts).

Visus iesniegtos darbus recenzēja Daugavpils Universitātes mācībspēki. Ja recenzijā darbs tika novērtēts ar 40 punktiem, tad darbu autori tika uzaicināti Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences norises laikā klātienē prezentēt savu darbu. Šo iespēju saņēma mūsu skolas visu četru darbu autori.

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference notika šī gada 8.martā Daugavpilī. No 42 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam tika iesniegti 250 Latgales reģiona skolēnu 201 zinātniskās pētniecības darbs šādās zinātnes nozaru grupās –  dabaszinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnā un veselības zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. Konference iesākās ar Daugavpils Universitātes zinātņu prorektora bioloģijas doktora profesora A.Barševska uzrunu. Viņš atzīmēja pētnieciskās darbības nozīmīgumu nākotnes karjeras izveidē, aicināja būt drošiem un pārliecinātiem savu darbu prezentēšanā un novēlēja visiem veiksmi. Labam noskaņojumam tika atskaņoti arī muzikāli priekšnesumi. Tālāk darbs noritēja pa nozarēm. Mūsu skolēnu konferences veikums ir ļoti sekmīgs. A.Potaša un E.Potaša ieguva I pakāpes Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences diplomu, L.Burmeistere un I.Korkla ieguva II pakāpes Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences diplomu, A.Kaupužs Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences pateicību. Kārsavas vidusskolai tika pasniegta Daugavpils Universitātes pateicība par skolēnu sagatavošanu Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei.

A.Potašas un E.Potašas, L.Burmeisteres, I.Korklas zinātniskās pētniecības darbi ir izvirzīti uz  Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferenci, kas norisināsies Rīgā šī gada 12.– 13. aprīlī. Paldies vēlos teikt gan skolēniem, gan skolotājiem , kas palīdzēja sasniegt šos augstos rezultātus, un vēlēsim veiksmi un panākumus Rīgā!

ZPD

Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts