Kārsavas vidusskola iegūst Daugavpils Universitātes pateicības rakstu


Kārsavas vidusskolas skolēni S.Poikāne un E.Cimermanis ar saņemtajiem apbalvojumiem pie DU galvenās ēkas. Foto V.Tuče

Gadu no gada Kārsavas vidusskola iesaistās skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, organizējot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skates skolā. Žūrijas komisija labākos skolēnu darbus izvirza uz Latgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci Daugavpils Universitātē.

Šogad Kārsavas vidusskola saņēma Latgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniskajā konferencē Daugavpils Universitātes pateicības rakstu par atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā. Pateicības rakstu pasniedza Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, bioloģijas doktore, asociētā profesore Inese Kokina. Par aktīvu un radošu darbu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanā un vadīšanā Daugavpils Universitātes pateicības rakstus saņēma Kārsavas vidusskolas skolotāji Valentīna Tuče un Viktorijs Krišāns, kuri jau daudzus gadus ir palīdzējuši saviem skolēniem pētniecisko darbu izstrādē.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursam Daugavpils Universitātē tika iesūtīti 243 skolēnu darbi no visas Latgales. Darbi tika sagrupēti 3 sekcijās - humanitāro zinātņu sekcija, sociālo zinātņu sekcija un dabaszinātņu sekcija. Šajā mācību gadā visvairāk darbu tika iesūtīts par ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas tēmām, tāpēc šajos novirzienos notika vislielākā atlase un ne visi skolēni tika uzaicināti aizstāvēt savus pētījumus.

Kārsavas vidusskolu Daugavpils Universitātes zinātniski pētniecisko darbu konferencē - konkursā pārstāvēja 2 skolēni. Dabaszinātņu sekcijā pētījumu bioloģijā „Asteru daudzveidība” aizstāvēja 11.a klases skolniece Sanda Poikāne. Skolniece pētīja asteru izcelsmi pasaulē, analizēja izplatītākās asteru slimības un kaitēkļus. Skolniece veica praktisku pētījumu ar 9 dažādu asteru šķirnēm, kurām izanalizēja augšanas, uzbūves un ziedēšana īpatnības. Skolnieci konsultēja bioloģijas skolotāja Valentīna Tuče.

Humanitāro zinātņu sekcijas pedagoģijas novirzienā pētījumu „Ielu vingrošana un tās attīstība Latvijā” aizstāvēja 12.a klases skolnieks Edgars Cimermanis. Skolnieks izpētīja ielu vingrošanas pirmsākumus, vingrojumu veidus, raksturīgākās traumas un muskulatūras nostiprināšanas paņēmienus. Skolnieku konsultēja sporta skolotājs Viktorija Krišāns.

Abi skolēni – Sanda Poikāne un Edgars Cimermanis saņēma Daugavpils Universitātes pateicības rakstus un balvas.

DU zinātņu prorektore I. Kokina pasniedz DU pateicības rakstu bioloģijas skolotājai V.Tučei. Foto E.CimermanisEdgars Puksts Kārsavas vidusskolas direktors